ALGEMENE VOORWAARDEN EN KLANTENINFORMATIE

1 DEFINITIE

1.1 Het merk waschies wordt verdeeld door waschies GmbH. De Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen waschies GmbH en klanten onder het domein www.waschies.com worden gesloten.

1.2 waschies GmbH aanvaardt geen afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de klant of algemene voorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden, zodat ze niet in het contract opgenomen zijn.

2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Onderwerp van de overeenkomst tussen waschies GmbH en de klant is de levering van waschies door waschies GmbH en, van de kant van de klant, de betaling van de koopprijs.

3 LEVERING / PRIJZEN / VERZENDINGSKOSTEN

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen vanuit ons magazijn geleverd op het door u opgegeven adres.

3.2 De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopprijs.

3.3 Wij leveren binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Levering vindt plaats binnen 3-5 dagen na ontvangst van uw bestelling, tenzij anders overeengekomen of een andere levertijd is vermeld in de artikelomschrijving.

Alle prijzen zijn totaalprijzen in Euro, d.w.z. dat zij alle prijscomponenten omvatten, alsmede de wettelijke omzetbelasting.

Naast de aangegeven prijzen rekenen wij per bestelling de in de volgende lijst aangegeven verzendkosten:

Duitsland € 4,95

4 SLUITING VAN HET CONTRACT / CONTRACTTAAL / CORRECTIE VAN INVOERFOUTEN

De presentatie van de artikelen vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging aan u om ons een bindend aanbod te doen. U kunt dit aanbod doen per telefoon, brief, fax, e-mail of in de online winkel door de gewenste artikelen in de virtuele winkelwagen te plaatsen en de bestelling met de in de winkelwagen geplaatste artikelen (klik op de knop “Kopen”) naar ons op te sturen. Na ontvangst van uw bestelling in de online shop, ontvangt u automatisch een e-mail met het document van uw ingediende offerte (bestelling). Deze e-mail bevestigt alleen dat wij uw bestelling hebben ontvangen; er is geen sprake van een contract. Een geldig contract komt pas tot stand wanneer wij uw aanbod aanvaarden door betaling te vragen nadat u uw bestelling hebt geplaatst, door uw bestelling per e-mail of telefonisch te bevestigen, of door de goederen te leveren.

De overeenkomst wordt uitsluitend in het Duits gesloten.

U kunt invoerfouten corrigeren voordat u uw bestelling verzendt door gebruik te maken van de technische middelen die in de online winkel ter beschikking worden gesteld en van de gebruikelijke functies van uw toetsenbord/muis. U kunt het proces ook op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. Door op de knop “Kopen” te klikken hebt u een bindende bestelling (aanbod) gedaan; invoerfouten kunnen daarna niet meer worden gecorrigeerd.

5 BETALINGSVOORWAARDEN

U hebt de keuze tussen de volgende betalingswijzen: bankoverschrijving en PayPal (via PayPal is betaling met kredietkaart mogelijk)

5.1 Onmiddellijke bankoverschrijving

Onze bankgegevens
Hypo Vereinsbank
IBAN-Nr.: DE42773200720021599263
BIC-Code: HYVEDEMM412

5.2.PayPal

U betaalt rechtstreeks via uw PayPal-rekening. Na het verzenden van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar PayPal en kunt u daar betalen door het orderbedrag vrij te geven.

5.3 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van waschies GmbH tot volledige betaling is ontvangen.

5.4 Indien u met een betaling achterstallig bent, bent u de wettelijke vertragingsrente verschuldigd van 5 procentpunten boven de basisrente. Voor elke aanmaning die u na het intreden van het verzuim wordt toegezonden, wordt u een herinneringsvergoeding van 2,50 EUR in rekening gebracht, tenzij in het individuele geval een lagere of hogere schade wordt aangetoond.

6 AANKOOP OP PROEF

6.1 Bij ons koopt u op proef, d.w.z. dat u de geleverde goederen zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen kunt terugsturen (zichttermijn). Het koopcontract wordt van kracht na ontvangst van de goederen door uw goedkeuring. Indien u de goederen niet binnen de goedkeuringstermijn terugstuurt of ons niet anderszins meedeelt, wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven. Na uw goedkeuring heeft u ook het volgende herroepingsrecht.

7 TRANSPORTSCHADE

7.1 Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke gebreken onmiddellijk bij de bezorger te reclameren en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

7.2 Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

8 GARANTIE

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor uw garantieaanspraken de wettelijke bepalingen van de wet op de verkoop (§§ 433 e.v. BGB).

Indien u een consument bent in de zin van § 13 BGB, bedraagt de verjaringstermijn voor garantieclaims voor gebruikte goederen – in afwijking van de wettelijke bepalingen – één jaar. Deze beperking geldt niet voor vorderingen wegens schade veroorzaakt door schending van leven, lichaam of gezondheid of door schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting), alsmede voor vorderingen wegens andere schade die berust op een opzettelijke of grof nalatige schending van de plicht door de gebruiker of diens plaatsvervangers.

Voor het overige zijn op de garantie de wettelijke bepalingen van toepassing.

9 Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. De termijn gaat echter pas in op het moment dat de koopovereenkomst voor u bindend is geworden door uw goedkeuring van de gekochte goederen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat echter niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen.
 U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat volgens § 312g lid 2 nr. 3 BGB niet bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien uw zegel na de levering is verwijderd.

10 Opslag van uw gegevens & Verzending van de nieuwsbrief

.
Indien u zich voor het afsluiten van het winkelmandje in de onlineshop voor een klantenrekening heeft aangemeld, kunt u de contracttekst ook via uw klantenrekening (“Uw account”) oproepen, nadat u uw toegangsgegevens dienovereenkomstig heeft ingevoerd. Bovendien kunt u de gegevens van de aanbieding onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling afdrukken.

Bij aankoop van een product in onze waschie-shop nemen wij uw gegevens automatisch op in onze nieuwsbrief om u in de toekomst te informeren over dezelfde of soortgelijke aanbiedingen in de winkel. Voor meer informatie over de opslag en het gebruik van uw gegevens in verband met de verzending van een nieuwsbrief, verwijzen wij u naar de regelgeving inzake gegevensbescherming. Natuurlijk hebt u de mogelijkheid om de verzending van de nieuwsbrief op elk moment tegen te spreken. Daartoe volstaat een korte e-mail aan ons en kunt u zich direct in de nieuwsbrief automatisch uitschrijven (opt-out).

11 Aansprakelijkheid

.

11.1 Onbeperkte aansprakelijkheid:

Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede volgens de productaansprakelijkheidswet. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen en gezondheid van personen.

11.2 Voor het overige is de volgende beperkte aansprakelijkheid van toepassing:

Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was en waarvan het ontstaan normaliter te verwachten was. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangende agenten.

12 Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

13 Klachten/geschillenbeslechting

In overeenstemming met EU-Verordening nr. 524/2013 en op basis van EU-Richtlijn 2013/11 zijn wij als online-aanbieder verplicht om onze klanten door te verwijzen naar het online-geschillenbeslechtingsplatform (OS) van de Europese Commissie. Het OS-platform is toegankelijk via het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dit platform biedt consumenten de mogelijkheid om online en buitengerechtelijk geschillen te beslechten die voortvloeien uit het online aankoopcontract tussen hen en ons bedrijf. In dit verband zijn wij wettelijk verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: info@waschies.de

Wij zullen trachten eventuele geschillen die uit ons contract voortvloeien in der minne te schikken. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, voeren wij graag kosteloos een bemiddelingsprocedure voor de klant bij het volgende erkende consumentenbemiddelingsorgaan:

Algemeen Consumentenbemiddelingscomité van het Centrum voor Bemiddeling e.V.
Strassburgerstraat 8
77694 Kehl aan de Rijn
Telefoon: 07851 / 795 79 40
Fax: 07851 / 795 79 41
Internet: www.verbraucher-schlichter.de
E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de

Deze arbitragecommissie is een “algemene arbitragecommissie voor consumentenzaken” overeenkomstig § 4 lid 2 zin 2 VSBG.
Indien daar geen overeenstemming wordt bereikt, kan de klant naar de rechter stappen.

14 Gegevensbescherming

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

15 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Op de overeenkomsten tussen ons en u is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, “VN Koopverdrag”).