PRIVACYBELEID

1. EEN OVERZICHT VAN DE GEGEVENSBESCHERMING

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE REGISTRATIE VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE (D.W.Z. DE “VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke (de “verantwoordelijke voor de verwerking” in de GDPR)” in dit Privacybeleid.

HOE REGISTREREN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw bezoek aan de website. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze terbeschikkingstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE?

U heeft het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u hebt ingestemd met de verwerking van de gegevens, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

De mogelijkheid bestaat dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij noemen analyseprogramma’s.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (aangeduid als de “verantwoordelijke” in de GDPR)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

waschies GmbH
Obere Stadt 11
95326 Kulmbach

Phone: 09221 699617 14
E-mail: info@waschies.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is vastgelegd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Informatie over de overdracht van gegevens naar de VS

Onze website maakt met name gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van deze bedrijven in de VS. We moeten erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kan ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN KUNST. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Bij overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst na te komen, aan u of een derde partij in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overschakelt en ook door het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons hebt afgesloten, is deze informatie nodig om de betalingen te verwerken.

Betalingstransacties die gebruik maken van gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overschakelt en ook door het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, kunnen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet lezen.

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of uit te wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben wij meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van te eisen dat deze gegevens worden gewist.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of vordering van wettelijke rechten, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de vernietiging ervan.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21 Sectie 1 GDPR moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt als u daarmee instemt of als u wettelijke rechten opeist, uitoefent of verdedigt of als u de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald, beschermt.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. OPNAME VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

Cookies

Onze websites en pagina’s gebruiken wat de industrie noemt “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of ze worden automatisch verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel, omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het beschikbaar stellen van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies die een meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk gewenst moment op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen of de wisfunctie voor de automatische uitschakeling van cookies activeren wanneer de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u apart op de hoogte stellen in combinatie met dit privacybeleid en, indien van toepassing, uw toestemming vragen.

Server log files

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 alinea. 1 lit. b GDPR, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lit. f GDPR) of op uw akkoord (Art. 6 lid 1 lit. a GDPR) indien dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens uit te wissen, uw toestemming voor de archivering van de gegevens te herroepen of indien het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste gegevens die wij op het moment van registratie opvragen, moeten volledig worden ingevuld. Anders wijzen wij de registratie af.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons portfolio of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken.

Wij zullen de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens verwerken op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.

4. SOCIAAL MEDIA

eRecht24 Safe Sharing Tool

Gebruikers kunnen de inhoud van deze website en de pagina’s ervan delen op een manier die in overeenstemming is met de wet op de gegevensbescherming op sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter et al. Voor dit doel maakt deze website gebruik van de eRecht24 Safe Sharing Tool. Deze tool legt geen directe verbinding tussen het netwerk en de gebruiker totdat de gebruiker actief op een van de knoppen heeft geklikt. Het klikken op deze knop vormt de inhoud zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie 1 verlicht. een GDPR. Deze toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden herroepen, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige acties.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de operatoren van deze platformen. Als de gebruiker is geregistreerd bij een van de sociale netwerken, zal er een informatievenster verschijnen zodra de sociale knop van Facebook, Twitter et al. wordt gebruikt, waardoor de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

Onze gebruikers hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze website en de pagina te delen op een manier die in overeenstemming is met de wet op de gegevensbescherming op sociale netwerken, zonder dat er een hele browsegeschiedenis wordt gegenereerd door de exploitanten van deze netwerken.

Facebook plug-ins (Like & Share knop)

We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de “Like”-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Telkens wanneer u deze website en de pagina’s bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw plug-in deze website hebt bezocht. Als u echter op de “Like”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website en de pagina’s ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan deze website en de pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website en de pagina’s ervan aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit met uw Facebook-account terwijl u op deze website bent.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op de sociale media. Als er een toestemmingsverklaring is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Twitter plug-in

We hebben functies van het social media platform Twitter geïntegreerd in deze website. Deze functies worden verzorgd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Terwijl u Twitter en de “Re-Tweet” functie gebruikt, worden websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Tijdens dit proces worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij moeten erop wijzen dat wij, de aanbieders van de website en de pagina’s ervan, niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer informatie kunt u de verklaring van Twitter over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van Twitter plug-ins is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op de sociale media. Indien een desbetreffende toestemmingsverklaring is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder f, van het GDPR verwerkt. 6 Sectie 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U hebt de mogelijkheid om uw gegevensbeveiligingsinstellingen op Twitter te resetten onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram plug-in

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van deze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan deze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. a DGDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Instagramgegevensprivacyverklaring raadplegen op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. ANALYSE-INSTRUMENTEN EN RECLAME

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de exploitant van de website in staat om de gedragspatronen van de bezoekers van de website te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens consolideren in een profiel dat wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van de gedragspatronen van de gebruiker (bijv. cookies of vingerafdrukken op het apparaat). De door Google opgeslagen informatie over het gebruik van de website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 alinea. 1 lit. een GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP ANONIMISERING
Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, afgekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

BROWSER PLUG-IN
U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

CONTRACTGEGEVENSVERWERKING
Wij hebben een contractueel vastgelegde overeenkomst voor de verwerking van de gegevens met Google uitgevoerd en voeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

DEMOGRAFISCHE PARAMETERS VAN GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van de “demografische kenmerken” functie van Google Analytics, om aan de websitebezoeker compatibele advertenties binnen het Google advertentienetwerk te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn zowel interessegerelateerde advertenties van Google als gegevens over bezoekers die zijn verkregen van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U hebt de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante instellingen voor reclame in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikerspatronen op onze website (bijv. klikken op specifieke producten), om u een bepaalde reclamegerichte doelgroep toe te wijzen en u vervolgens bij een bezoek aan andere online-aanbiedingen (remarketing of retargeting) passende online-aanbiedingen weer te geven.

Bovendien is het mogelijk om de met Google Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te koppelen aan een apparaat dat functies van Google bevat. Dit maakt het mogelijk om de op interesses gebaseerde aangepaste reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en browsingpatronen op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) op een manier die is afgestemd op u en op elk van uw apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde reclame onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 1 lit. e.v. GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van de producten van de exploitant. Indien er een desbetreffende toestemmingsverklaring is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie en de relevante regelgeving op het gebied van gegevensbescherming kunt u het Privacybeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

6. NIEUWSBRIEF

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze gegevens niet met derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), van de GDPR). U kunt de door u gegeven toestemming voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel ervan is opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen te verwijderen of te blokkeren van onze distributielijst voor de nieuwsbrief in het kader van ons rechtmatige belang in overeenstemming met Art. 6(1)(f) GDPR.

Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belang zwaarder weegt dan ons gewettigd belang.

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van haar nieuwsbrieven. De provider is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is onder andere een dienst die kan worden ingezet om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt de informatie opgeslagen op MailChimp-servers in de Verenigde Staten.

Met behulp van de MailChimp tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Als u een e-mail opent die via de MailChimp tool is verzonden, maakt een bestand dat in de e-mail is geïntegreerd (een zogenaamd web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kan worden bepaald of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links de ontvanger eventueel heeft aangeklikt. Ook wordt op dat moment technische informatie vastgelegd (bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het enige doel ervan is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvanger.

Indien u geen analyse door MailChimp wilt toestaan, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Wij geven u hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

De gegevens die u voor de aanmelding voor de nieuwsbrief bij ons hebt ingediend, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, van de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen, blijven onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele bepalingen (VCA) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms.

Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belang zwaarder weegt dan ons gewettigd belang.

Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van MailChimp raadplegen op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST VOOR DE VERWERKING VAN CONTRACTGEGEVENS
Wij hebben een zogenaamde “Data Processing Agreement” met MailChimp uitgevoerd, waarin wij MailChimp opdracht geven om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet te delen met derden.

7. PLUG-INS EN TOOLS

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Als u een van de pagina’s op onze website bezoekt waarin een Vimeo-video is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg daarvan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten verzonden.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Vimeo maakt gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten) om bezoekers van de website te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op “legitieme zakelijke belangen”. Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over hoe Vimeo met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het Vimeo Data Privacy Policy raadplegen onder: https://vimeo.com/privacy.

Google-weblettertypen

Om ervoor te zorgen dat de lettertypen die op deze website worden gebruikt, uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om tekst en lettertypes correct weer te geven.

Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Als gevolg hiervan leert Google dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de exploitant. Indien er een respectievelijke toestemmingsverklaring is verkregen (bijv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Indien uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, volgt u deze link: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleegt u de Google Data Privacy Verklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Kaarten

Deze website maakt gebruik van de cartografische dienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website gepubliceerde locaties gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. Als er een toestemmingsverklaring is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder f, GDPR verwerkt. 6 Sectie 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. ELEKTRONISCHE HANDEL EN BETALINGSDIENSTAANBIEDERS

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, de inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties toelaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik van de diensten mogelijk te maken en om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden bij het voltooien van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie gewist. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bewaarmandaten.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor webwinkels, detailhandelaren en de verzending van goederen

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met bedrijven die belast zijn met de verzending van goederen of met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen. Verdere doorgifte van gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor precontractuele handelingen toelaat.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt met het oog op de verwerking van de betaling. Voor deze transacties gelden de respectievelijke contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectievelijke aanbieders. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (artikel 6(1)(f) GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is artikel 6, lid 1, onder f), van toepassing. 6(1)(a) GDPR de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; de toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken gebruik van de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders in het kader van deze website:

PAYPAL
De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.